Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông Tư 107

Thuyết minh báo cáo tài chính là một tài liệu như một báo cáo tài chính giúp các cơ quan quản lý chính phủ có thể xem các hoạt động kinh doanh và tài chính của các đơn vị doanh nghiệp. Theo Thông tư 107/2014/TT-BTC của Chính phủ về việc báo cáo tài chính, các cơ quan quản lý chính phủ có thể có được một cách thống nhất các thông tin về tài chính của các đơn vị trong cùng một thời gian.

Mục đích của thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một biểu mẫu nhằm mục đích giúp các cơ quan quản lý chính phủ có thể theo dõi các hoạt động kinh doanh và tài chính của các đơn vị doanh nghiệp. Theo đó, thuyết minh báo cáo tài chính cần bao gồm các phần sau:

  • Lịch sử hoạt động: Lịch sử hoạt động của cơ sở kinh doanh, bao gồm thời gian bắt đầu, số nhân viên, hợp đồng, và các sản phẩm, dịch vụ.
  • Tài chính: Bao gồm các thông tin liên quan đến các vụ tài chính của cơ sở kinh doanh, tài sản, các khoản chi phí, các khoản thu nhập. Các số liệu này bắt buộc phải được cân đối theo giấy tờ hàng năm.
  • Giá trị cổ phần: Thông tin về giá trị cổ phần của cơ sở kinh doanh cũng cần được báo cáo theo Thông tư 107/2014/TT-BTC. Cần có thông tin về số lượng cổ phần hiện có, giá trị thực tế của cổ phần, giá trị tương đương, giá trị thực sự và giá trị tài sản.
  • Báo cáo trắc nghiệm: Bao gồm các báo cáo trắc nghiệm cần thiết về Hoạt động kinh doanh, Tài chính, Sản phẩm/Dịch vụ, Nhân viên và báo cáo Tài sản. Các báo cáo này cần ghi rõ thông tin về Giá trị sản phẩm/dịch vụ, Lãi gộp, Giá trị sử dụng của tài sản và Số lượng nhân viên.
  • Tăng trưởng của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cần có thông tin về tăng trưởng của doanh nghiệp, bao gồm tỷ lệ tăng trưởng, tổng doanh thu, doanh thu hàng năm, số lợi nhuận và giá trị cổ phần nhất định.

Mục tiêu của thuyết minh báo cáo tài chính

Mục tiêu chính của báo cáos tài chính theo Thông tư 107/2014/TT-BTC là để cung cấp cho các cơ quan quản lý chính phủ thông tin chi tiết về tài chính, công việc kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp. Thông tin này sẽ được sử dụng để xây dựng các chính sách thích hợp và điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cũng cần báo cáo khác nhau cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, vì vậy thuyết minh báo cáo tài chính có thể khác nhau ở mỗi doanh nghiệp.

Cách thức áp dụng thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tư 107/2014/TT-BTC yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đều phải báo cáo các thông tin liên quan đến tài chính của mình theo các quy định cụ thể. Bảng báo cáo này có thể áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn và các đơn vị sở hữu của chính phủ. Do đó, các doanh nghiệp cần phải thiết kế các báo cáo tài chính theo các quy định của Thông tư 107.

Quy trình áp dụng thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình áp dụng thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2014/TT-BTC bao gồm những bước sau đây:

  • Tạo ra các bảng báo cáo tài chính cần thiết theo quy định của Thông tư.
  • Gửi và báo cáo tài chính đến địa chỉ đã xác định.
  • Các cơ quan quản lý chính phủ sẽ xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính.
  • Khi đã được phê duyệt, bảng báo cáo tài chính sẽ được đăng trên Trang chủ của cơ quan quản lý chính phủ.

Kết luận

Thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 107/2014/TT-BTC là một kịch bản nhằm mục đích giúp các cơ quan quản lý chính phủ có thể cung cấp thông tin về tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính sẽ được sử dụng để giúp lãnh đạo và các quản lý chính sách có thể điều chỉnh chính sách thích hợp và yêu cầu về hoạt động kinh doanh.

0838.386.486 gọi điện thoại