Khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trở thành một yếu tố quan trọng trong các hoạt động thuế đối với những người tham gia trong thị trường. Khi người lao động nhận doanh thu trong suốt quá trình làm việc, họ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Việc khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân online được chấp nhận và cập nhật hàng năm để cung cấp thu nhập chính xác cho người thuê.

1. Ý nghĩa của khai báo quyết toán thuế TNCN

Từ khoá khai báo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được sử dụng để thể hiện rằng chủ thể quy định lập các quy định quyết toán các khoản thuế phải nộp của chủ thể. Người cần thi hành quy định khai báo quyết toán thuế TNCN là những người có thu nhập thuế trong năm, để họ có thể được chấp thuận để nộp thuế.

Khai báo quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin sau:

 • Tên chủ thể: Tên của chủ thể khai báo quyết toán thuế
 • Chứng minh nhân dân: Số chứng minh thư của chủ thể
 • Số tài khoản ngân hàng: Số tài khoản ngân hàng của chủ thể
 • Nội dung thu nhập: Chỉ tiêu thu nhập của chủ thể trong năm, bao gồm tổng thu nhập thuế, các nội dung thu nhập, lợi nhuận và các khoản thuế đã nộp
 • Số tiền thuế phải nộp: Số tiền thuế được khai báo phải nộp

2. Khung thời gian để khai báo quyết toán thuế TNCN

Khai báo quyết toán thuế TNCN phải được thực hiện vào những lần sau:

 • Mỗi năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
 • Nếu người tham gia trong thị trường thuê lao động chấm dứt hoạt động, họ cần phải khai báo lại quyết toán thuế cho kỳ thanh toán đó.
 • Nếu người tham gia trong thị trường thuê lao động bắt đầu mới hoạt động, họ cũng cần phải khai báo quyết toán thuế cho kỳ thanh toán đó.

3. Quy trình khai báo quyết toán thuế TNCN

Quy trình khai báo quyết toán thuế TNCN bao gồm các bước sau:

 1. Gửi thông tin cá nhân: Người lao động phải gửi các thông tin như tên, số chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng, thu nhập và các khoản thuế đã thanh toán cho đơn vị quản lý thuế.
 2. Tạo tài khoản: Người lao động sẽ tạo ra một tài khoản để tiến hành khai báo quyết toán thuế.
 3. Điền thông tin: Người lao động phải điền các thông tin cá nhân vào các ô trong khai báo quyết toán thuế như tên, số chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng, thu nhập và khoản thuế đã thanh toán.
 4. Xác nhận thông tin: Người lao động phải xác nhận các thông tin cá nhân trong khai báo, bao gồm tên, số CMND, số tài khoản ngân hàng, thu nhập và khoản thuế đã thanh toán.
 5. Gửi yêu cầu khai báo: Sau khi hoàn thành việc điền thông tin, người lao động phải nhấn nút gửi để gửi yêu cầu khai báo quyết toán thuế cho đơn vị quản lý thuế.
 6. Xác nhận quyết toán: Đơn vị quản lý thuế sẽ xác nhận thông tin và xác nhận quyết toán thuế.

4. Phạm vi thẩm quyền khai báo quyết toán thuế TNCN

Việc khai báo quyết toán thuế TNCN có thẩm quyền đối với các đơn vị có trụ sở tại Việt Nam. Do các nội dung khai báo thu nhập là những thông tin tin cậy nhất về thu nhập của các người lao động Việt Nam, do đó đơn vị quản lý thuế sẽ tiến hành xác nhận quyết toán thủ công.

5. Lợi ích của khai báo quyết toán thuế TNCN

Khai báo quyết toán thuế TNCN mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia trong thị trường thuê lao động:

 • Người lao động có thể nộp thuế một cách hiệu quả hơn qua việc khai báo quyết toán thuế TNCN.
 • Khai báo quyết toán thuế TNCN giúp tăng cường rà soát thuế và giảm sự bỏ qua của các đơn vị thuế.
 • Việc khai báo quyết toán thuế TNCN cũng cải thiện hiệu quả của các nghiệp vụ thuế, tối ưu hóa các chính sách thuế và giảm sự gian lận thuế trong thị trường.

Tổng kết, khai báo quyết toán thuế TNCN cần được thực hiện theo quy trình, bên cạnh đầy đủ thông tin và số tiền thuế phải nộp. Việc khai báo quyết toán thuế TNCN mang lại nhiều lợi ích cho cả người lao động và đơn vị quản lý thuế.

0838.386.486 gọi điện thoại