Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 Thành Viên

Khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, cần có một hồ sơ thành lập chuyên nghiệp để gửi vào cơ quan thuế và các cơ quan quản lý. Trong hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các thông tin cơ bản và các thông tin phụ cần thiết.

Thông tin cơ bản

Thông tin cơ bản cần gửi ở hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

  • Tên công ty: Cung cấp tên của công ty TNHH 1 thành viên
  • Địa chỉ công ty: Cung cấp địa chỉ văn phòng chính của công ty TNHH 1 thành viên
  • Mục tiêu kinh doanh: Cung cấp danh sách lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên
  • Chủ sở hữu: Cung cấp thông tin và liên hệ của người chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
  • Vốn điều lệ: Cung cấp số tiền vốn điều lệ ban đầu của công ty TNHH 1 thành viên

Thông tin phụ

Thông tin phụ cần nộp vào hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

  • Cán bộ quản lý: Cung cấp thông tin và hồ sơ về cán bộ quản lý của công ty TNHH 1 thành viên
  • Doanh nghiệp phụ trách: Cung cấp thông tin liên hệ và hồ sơ về doanh nghiệp phụ trách công ty TNHH 1 thành viên
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên
  • Bản quyền: Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến bản quyền của công ty TNHH 1 thành viên
  • Tài liệu hồ sơ khác: Cung cấp các tài liệu khác liên quan đến công ty TNHH 1 thành viên như bộ quy định, thông tin hợp đồng, tài liệu pháp lý và các tài liệu khác nếu cần thiết.

Khi có đầy đủ các tài liệu liên quan đến hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên, các chủ sở hữu cần thu xếp các tài liệu thành một hồ sơ rõ ràng và đúng yêu cầu để nộp vào cơ quan thuế và các cơ quan quản lý.

0838.386.486 gọi điện thoại