Giấy Đề Nghị Đăng Ký Kinh Doanh TNHH

Để chính thức thành lập một công ty TNHH (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn), quyền lợi và trách nhiệm của nhà quản lý và các thành viên trong công ty phải được công bố rõ ràng, một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cần được làm. Việc tạo ra giấy đề nghị này để cung cấp thông tin cần thiết về công ty mà các cơ quan có liên quan cần phải xét duyệt và cung cấp lời nhận xét của các cá nhân đó. Để xây dựng một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH, có nhiều yếu tố cần phải được xem xét và bao gồm một số thông tin quan trọng sau đây:

1. Mục đích Công Ty

Là một yếu tố cần thiết trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, đây là một phần trong công văn mà sẽ báo cho cơ quan xét duyệt biết rõ về mục đích của công ty. Các mục đích mà công ty cần mục đích nào được liệt kê cụ thể sẽ cung cấp cho các bên liên quan thông tin hữu ích về đối tượng của công ty.

2. Nhân Sự

Thông tin về nhân sự sau đây cũng là một yếu tố quan trọng trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH. Thông tin về nhân sự sẽ bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Tên các thành viên trong công ty.
 • Chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên.
 • Chi tiết về thông tin cá nhân của từng thành viên.

3. Vốn Đầu Tư

Vốn đầu tư là một yếu tố quan trọng trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH. Bao gồm các thông tin sau:

 • Tổng vốn đầu tư cần thiết để thành lập công ty.
 • Chi tiết về vốn của từng thành viên trong công ty.
 • Chi tiết về nguồn vốn được sử dụng để thành lập công ty.

4. Nội Dung Hoạt Động Kinh Doanh

Nội dung hoạt động kinh doanh của công ty cũng là một phần không thể thiếu của giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Thông tin này sẽ báo hiệu cho cơ quan xét duyệt biết rõ về các hoạt động sẽ được thực hiện bởi công ty. Thông tin này bao gồm các nội dung sau:

 • Các hoạt động kinh doanh chính.
 • Chi tiết về mục đích kinh doanh.
 • Chi tiết về nhóm khách hàng của công ty.

5. Phương Án Nhận Thu Nhập

Phương án nhận thu nhập của công ty là một trong những thông tin quan trọng mà cần được liệt kê trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH. Một giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH nên cung cấp các thông tin sau:

 • Chi tiết về các phương án nhận thu nhập của công ty.
 • Chi tiết về các hệ thống thu nhập mà công ty áp dụng.
 • Các giải pháp phù hợp để công ty có thể con đường phù hợp để nhân thu nhập của công ty.

Với những thông tin quan trọng đã được liệt kê trên, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của một công ty TNHH sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan xét duyệt và cung cấp lời nhận xét của các cá nhân liên quan để tham gia vào quá trình thành lập công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại