Trường hợp không phải quyết toán thuế TNDN

Thuế TNDN (Thuế Tài nguyên và Nhân lực Địa phương) là một trong những khoản thuế quan trọng nhất của các doanh nghiệp và cá nhân trong Việt Nam. Việc áp dụng thuế TNDN rất phức tạp và phụ thuộc vào một số biến như loại hình tài chính, vùng địa lý, mức lợi nhuận, hoạt động kinh doanh, v.v. Trong trường hợp cụ thể, một số trường hợp không phải quyết toán thuế TNDN có thể được áp dụng, tùy thuộc vào toàn bộ hình thức hoạt động của cụ thể.

1. Không phải là một doanh nghiệp

Trong trường hợp cá nhân và tổ chức không là một doanh nghiệp có pháp lý, họ có thể không phải quyết toán thuế TNDN. Điều này thường xảy ra với các tổ chức từ thiện, hội nghị, các tổ chức từ thiện xã hội, đại hội, quiz, sự kiện, v.v. nhằm giúp cho các cơ quan chính phủ cải thiện môi trường trên cả nước.

2. Hoạt động từ thiện xã hội

Một số hoạt động xã hội không cần phải quyết toán thuế TNDN bao gồm:

  • Các hoạt động của các tôn giáo: Các hoạt động của các tôn giáo cũng không bị thu phí thuế TNDN. Ví dụ, một số hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo hoặc các hoạt động dâng hiến bởi các tín đồ sẽ không phải quyết toán thuế TNDN.
  • Việc thực hiện các hợp đồng công chúng: Khi thực hiện các hợp đồng công chúng, các tổ chức làm công chúng, các tổ chức bồi dưỡng xã hội, các tổ chức phục vụ cộng đồng, v.v. đều không phải quyết toán thuế TNDN.
  • Các hoạt động trong lĩnh vực y tế: Trong lĩnh vực y tế, các hoạt động của các bệnh viện, các trung tâm khám chữa bệnh hoặc các hoạt động từ thiện, như cứu hộ, đấu tranh chống bệnh, làm tăng nhận thức của cộng đồng về vấn đề y tế cũng không phải quyết toán thuế TNDN.
  • Các hoạt động phi chính phủ: Khi thực hiện các hoạt động phi chính phủ, các tổ chức phi chính phủ không phải quyết toán thuế TNDN

3. Hoạt động tham gia kinh doanh

Trong một số trường hợp, các tổ chức hoặc cá nhân có thể tham gia các hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể, như bán buôn, bán lẻ, v.v. Nhưng trong trường hợp này, nếu họ không hạn chế hoạt động kinh doanh trên một quy mô lớn, họ cũng sẽ phải chịu sự bồi thường thuế TNDN.

4. Các trường hợp đặc biệt

Ngoài các trường hợp trên, các tổ chức cũng có thể áp dụng thuế TNDN trong các trường hợp đặc biệt như:

  • Các tổ chức giảm nghèo: Nếu các tổ chức giảm nghèo hoạt động nhằm giúp những người thuộc lớp xã hội thất nghiệp hoặc những cá nhân thực sự bị thiểu số thì các tổ chức không phải quyết toán thuế TNDN.
  • Các tổ chức từ thiện kỹ thuật: Nếu các tổ chức từ thiện kỹ thuật như các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá các công nghệ mới, hoặc tạo ra các công cụ kỹ thuật, thì các tổ chức cũng sẽ không phải quyết toán thuế TNDN.
  • Các tổ chức chống động thái học: Các tổ chức từ thiện chống động thái học, các tổ chức công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp hợp tác và cộng tác, v.v. đều không phải quyết toán thuế TNDN.

5. Tổ chức khác

Các tổ chức khác như các tổ chức quốc tế, các tổ chức biểu diễn, các hoạt động thể thao, v.v. cũng không phải quyết toán thuế TNDN.

Tuy nhiên, các tổ chức cũng cần lưu ý rằng có một số tổ chức, đặc biệt là các tổ chức có đứng đầu là cá nhân, có thể muốn trả phí thuế TNDN dựa trên các quy định của pháp luật. Điều này rất thuận lợi để họ chịu trách nhiệm hoạt động của họ và tránh bị phạt.

Tổng kết, thuế TNDN là một trong những khoản thuế quan trọng nhất ở Việt Nam và cũng khá phức tạp. Một số trường hợp không phải quyết toán thuế TNDN bao gồm: không là một doanh nghiệp, hoạt động từ thiện xã hội, tham gia kinh doanh, và các trường hợp đặc biệt như các tổ chức giảm nghèo, các tổ chức từ thiện kỹ thuật, tổ chức chống động thái học, v.v.

0838.386.486 gọi điện thoại