Tổng quan về bảng phân tích tài chính doanh nghiệp

Bảng phân tích tài chính (Financial Statement Analysis – FSA) là quá trình phân tích các báo cáo tài chính của một doanh nghiệp để hiểu rõ tình hình về tài chính, cổ tức, kỷ suất thanh toán, bền vững, nhu cầu vốn, trạng thái tài sản và những mặt khác của doanh nghiệp.

Nó có thể sử dụng để khám phá những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong các thành phần của báo cáo tài chính. FSA cung cấp cho nhà đầu tư một cách tổng quan về quá trình quản lý tài chính, hiệu năng năng lượng của doanh nghiệp và lợi ích cho cổ đông, đồng thời giúp chúng tôi có thể đưa ra một phán đoán về tình hình hiện tại của doanh nghiệp và những điều có thể xảy ra trong tương lai.

Các thành phần của bảng phân tích tài chính doanh nghiệp

Các thành phần chính của bảng phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm:

  • Tài khoản bán hàng: bao gồm một tài khoản cơ sở để xác định lợi nhuận của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định.
  • Tài khoản quản lý tiền mặt: dùng để hiểu rõ các khoản thu và chi liên quan đến các hoạt động quản lý tiền mặt của doanh nghiệp.
  • Tài khoản vốn: cho phép bạn hiểu rõ nguồn gốc và các khoản chi mà doanh nghiệp đã chi trong một thời gian nhất định.
  • Tài khoản tài sản: giới thiệu các tài sản mà doanh nghiệp đang có trong các báo cáo tài chính và cách chúng được tính toán.
  • Tài khoản lợi nhuận/chi phí: bảng phân tích tài chính doanh nghiệp phân tích và phân loại các thành phần của lợi nhuận và chi phí của doanh nghiệp.

Lợi ích của việc sử dụng bảng phân tích tài chính doanh nghiệp

Sử dụng bảng phân tích tài chính doanh nghiệp có rất nhiều lợi ích, trong đó có:

  • Cung cấp thông tin đầy đủ: Phân tích bảng tài chính doanh nghiệp cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Quan sát tổng quan: FSA cho phép chúng ta nhìn thấy những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trong các phần của báo cáo tài chính.
  • Cải thiện các lựa chọn về quản lý tài chính: Phân tích các báo cáo tài chính cho phép người quản lý tài chính đưa ra lựa chọn hiệu quả hơn về các vấn đề như nhu cầu vốn, quản lý tiền mặt, quản lý tài sản và nhu cầu chi phí.
  • Đọc hiểu được báo cáo tài chính: FSA giúp chúng ta hiểu rõ hơn báo cáo tài chính và có thể đưa ra một phán đoán về tình hình hiện tại của doanh nghiệp và các điều có thể xảy ra ở tương lai.
0838.386.486 gọi điện thoại