Thuyết minh báo cáo tài chính TNHH Bao

TNHH Bao là công ty có trụ sở ở Hà Nội với rất nhiều cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Do vậy, báo cáo tài chính hàng năm của TNHH Bao rất quan trọng để cung cấp cho cộng đồng những thông tin đáng tin cậy về việc công ty của họ đang sử dụng tài chính của họ. Để giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn về thuyết minh báo cáo tài chính của công ty, bài viết này sẽ giới thiệu về các tiêu đề quan trọng như sau:

Mục đích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một bài báo cáo doanh nghiệp sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Mục đích của báo cáo tài chính là để cho phép các nhà đầu tư, nhà quản lý, các cơ quan chức năng và cộng đồng có thể đánh giá tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất hoạt động kinh doanh của công ty.

Các chi tiết bao gồm trong báo cáo tài chính

Khi tổng kết báo cáo tài chính, cần cung cấp các chi tiết liên quan đến các hạch toán trong quý:

 • Báo cáo lãi của công ty: bao gồm tổng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thuần túy, v.v.
 • Báo cáo tài sản của công ty: bao gồm tài sản phát sinh trong quý, tài sản khả dụng, v.v.
 • Báo cáo nợ của công ty: bao gồm nợ phải trả trong quý, nợ vay ngắn hạn, v.v.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty: bao gồm các giao dịch đầu vào và đầu ra của các loại tiền tệ.
 • Báo cáo chi phí của công ty: bao gồm chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí đầu tư, v.v.

Thông qua các chi tiết trên, mọi người có thể đánh giá được hiệu quả tài chính của công ty trong quý và đưa ra các quyết định đúng đắn hơn.

Cách thức và kịch bản báo cáo tài chính

Khi thực hiện báo cáo tài chính, nên sử dụng một kịch bản để đảm bảo được mức độ chi tiết của báo cáo. Kịch bản báo cáo tài chính thường bao gồm các bước sau:

 1. Chuẩn bị: Tạo một bản tóm tắt quý và thu thập dữ liệu tài chính của công ty.
 2. Xây dựng báo cáo lãi của công ty: Nối lời các khoản thu và chi cho từng quý và tổng hợp lại thành báo cáo lãi của công ty trong quý.
 3. Xây dựng báo cáo tài sản và nợ của công ty: Sử dụng thông tin từ báo cáo lãi để xây dựng báo cáo tài sản và nợ của công ty trong quý.
 4. Xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty: Dựa trên các giao dịch đầu vào và đầu ra của các loại tiền tệ, nối lời và xây dựng báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong quý.
 5. Xây dựng báo cáo chi phí của công ty: Sử dụng thông tin tổng hợp từ các báo cáo trên, nối lời và xây dựng báo cáo chi phí của công ty trong quý.
 6. Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty: Kiểm tra lại các báo cáo tài chính để xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác.

Khi thực hiện báo cáo tài chính, TNHH Bao cần lưu ý rằng tất cả thông tin đều chính xác và đúng. Do vậy, ngay cả những thông tin nhỏ nhất cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Tổng kết

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần quan trọng của báo cáo tài chính hàng năm của TNHH Bao. Thông qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu được về mục đích của và các chi tiết cần cung cấp trong báo cáo tài chính của công ty. Bằng cách thực hiện theo kịch bản và thận trọng kiểm tra tất cả các thông tin, TNHH Bao sẽ có thể tổng kết báo cáo tài chính một cách chính xác.

0838.386.486 gọi điện thoại