Thủ tục thành lập công ty thương mại dịch vụ của Việt Nam

Thành lập công ty thương mại dịch vụ là quy trình chi tiết và bổ sung về thủ tục của công ty. Để thành lập công ty thương mại dịch vụ của Việt Nam, các doanh nghiệp cần tham khảo các luật doanh nghiệp và luật kế toán Việt Nam. Phương thức thành lập của công ty phụ thuộc vào số lượng vốn đầu tư, số lượng đồng sáng lập, cũng như các hoạt động kinh doanh cụ thể.

1. Xác định các hoạt động kinh doanh

Xác định các hoạt động kinh doanh mà công ty sẽ tham gia vào là khoản đầu tiên của quy trình thành lập công ty. Doanh nghiệp cần xác định chi tiết các hoạt động kinh doanh và tính hợp pháp của chúng. Các hoạt động kinh doanh được chia thành 3 nhóm:

  • Hoạt động kinh doanh là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công ty dịch vụ thương mại.
  • Hoạt động nhà nước là hoạt động kinh doanh được cho phép theo pháp luật của nhà nước.
  • Hoạt động kinh doanh hợp pháp là hoạt động kinh doanh khác được chấp nhận bởi pháp luật.

Doanh nghiệp cần kiểm tra xem các hoạt động kinh doanh được lựa chọn có đạt các yêu cầu của pháp luật hay không.

2. Đăng ký thành lập công ty

Sau khi đã quyết định được các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký lên cục đăng ký tài sản để chứng minh bản quyền của mình trên tài sản. Để đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp cần cung cấp các thông tin sau:

  • Tên công ty
  • Địa chỉ công ty
  • Thời gian thành lập công ty
  • Vốn đầu tư
  • Nhân sự của công ty
  • Các hoạt động kinh doanh của công ty

Cục đăng ký tài sản sẽ kiểm tra thông tin trên và cấp bằng chứng từ thành lập công ty sau khi doanh nghiệp hoàn thành quá trình đăng ký.

3. Kiểm tra độ tuân thủ luật pháp

Khi đã có bằng chứng từ thành lập công ty, doanh nghiệp cần kiểm tra độ tuân thủ luật pháp của công ty. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng công ty tuân thủ tất cả các luật và quy định pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh, tài chính và quản lý tài sản. Doanh nghiệp cũng cần xem xét các luật doanh nghiệp và thuế của Việt Nam, bao gồm các biểu phí, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các luật về thuế trong các lĩnh vực cụ thể để đảm bảo rằng công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

4. Đặt tên đăng nhập và bảo vệ thương hiệu

Công ty cần đặt tên đăng nhập và thiết lập quy trình bảo vệ thương hiệu. Tên đăng nhập phải là duy nhất và không bị trùng với bất kỳ tên đăng nhập trên thị trường. Các quy trình bảo vệ thương hiệu bao gồm việc đăng ký sở hữu trí tuệ, tên thương hiệu, quy trình bảo vệ trí tuệ, cũng như pháp lý và thủ tục để bảo vệ thương hiệu.

5. Báo cáo tài chính

Các quy định về tài chính của Việt Nam yêu cầu các công ty thực hiện báo cáo tài chính hằng năm vào cuối năm tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm các thông tin như tổng vốn, tổng doanh thu/ lợi nhuận, vốn góp, số lượng nhân viên, v.v. Báo cáo tài chính phải được thực hiện đúng thời hạn được quy định trong luật doanh nghiệp và luật kế toán của Việt Nam.

Thực hiện các công đoạn trên để thành lập thành công công ty thương mại dịch vụ của Việt Nam. Để đảm bảo thành lập thành công công ty, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật và cập nhật các thay đổi mới nhất của pháp luật.

0838.386.486 gọi điện thoại