Thủ tục sau khi Thành lập Công Ty

Tổng quan

Thành lập một công ty là một tác vụ phức tạp. Các bước thành lập phải được đề xuất và thực hiện dựa trên luật pháp của Việt Nam. Bài viết này là một tài liệu hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thực hiện sau thành lập công ty.

Chuẩn bị

Khi bạn quyết định thành lập công ty, hãy thực hiên các bước sau đây:

 • Tìm hiểu thêm về các luật pháp: Đầu tiên, bạn cần có một cái nhìn tổng quát về các luật pháp liên quan đến việc thành lập công ty.
 • Chọn pháp lý: Bạn cần phải xác định pháp lý cho công ty của mình. Tuy nhiên, để thành lập công ty thành công, cần lựa chọn một pháp lý phù hợp và thực hiện đúng pháp luật của nước của bạn.
 • Chọn địa chỉ: Khi đã xác định pháp lý, bạn cần chọn địa chỉ cho công ty của mình. Địa chỉ này phải được thành lập trong các luật pháp của nước của bạn.
 • Tạo các biểu mẫu cần thiết: Bạn cũng cần phải tạo các biểu mẫu cần thiệt theo yêu cầu của luật pháp về thành lập công ty.

Quy trình Thành lập Công Ty

Một khi bạn đã hoàn thành các bước trên, bạn có thể bắt đầu với quy trình thành lập công ty. Quy trình này bao gồm những bốn bước chính sau:

 • Đăng kí: Bạn cần phải đăng kí công ty của mình tại ông chủ trưởng cục thuế địa phương.
 • Tổ chức giải trình: Sau khi đăng kí, bạn cần phải tổ chức giải trình tại ông chủ trưởng cục thuế theo yêu cầu.
 • Xin bổ sung hoặc cập nhật thông tin: Bạn cần phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin được bổ sung hoặc cập nhật đúng với thực tế.
 • Hồ sơ đăng kí được cấp phép: Sau khi thực hiện xong các bước trên, hồ sơ đăng kí công ty sẽ được cấp phép.

Cập Nhật Thông Tin Công Ty

Sau khi công ty đã được thành lập, bạn sẽ phải cập nhật định kỳ các thông tin của công ty cũng như của các cổ đông. Bạn cần lưu ý rằng bạn phải cập nhật đúng thời hạn theo quy định của luật pháp.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải thực hiện các bước sau:

 • Cập nhật hồ sơ kế toán: Bạn cần phải cập nhật định kỳ các hồ sơ kế toán của công ty.
 • Kiểm tra lại các luật pháp cập nhật: Bạn cũng cần phải kiểm tra lại các luật pháp liên quan đến việc cập nhật hồ sơ công ty.
 • Cập nhật thông tin cổ đông: Bạn cũng cần phải cập nhật định kỳ thông tin về cổ đông.
 • Gửi thông báo: Khi cập nhật thông tin công ty, bạn cũng cần phải gửi thông báo cho các cổ đông.

Kết luận

Thành lập một công ty là một tác vụ phức tạp. Tuy nhiên, điều này cũng có thể được thực hiện thành công bằng cách thực hiện các thủ tục liên quan đúng theo quy định của luật pháp của nước của bạn. Bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục sau thành lập công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại