Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Nghỉ Việc

Để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi nghỉ việc, những nhân viên có thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến việc làm hoặc hợp đồng công việc cần phải làm khá nhiều việc. Bên dưới là một số công việc cần làm khi nghỉ việc và quyết toán thuế:

1. Xác định số thu nhập thuế đã đóng

Trước tiên, những nhân viên cần phải xác định tổng số thu nhập từ nghề nghiệp hoặc hợp đồng lao động đã được đóng thuế thu nhập cá nhân trong quý hoặc năm hợp đồng trước đó. Các nhân viên cần lấy các tài liệu đóng thuế của mình và tính toán số thu nhập thuế cần đóng.

2. Tính toán số thuế còn thiếu

Kế tiếp, nhân viên cần tính toán số thuế thu nhập cá nhân còn thiếu trong năm nghỉ việc. Số này có thể được tính toán bằng cách trừ số thu nhập đã đóng thuế trong năm tính đến thời điểm quyết toán thuế với tổng số thu nhập trong năm hoặc quý.

3. Xác định các giảm trừ

Sau khi xác định số thu nhập thuế cần đóng, nhân viên cần xét xử các giảm trừ trong thuế và phi hành chính để tính toán số thuế thực tế cần đóng. Các loại giảm trừ bao gồm:

  • Giảm trừ cá nhân: bao gồm các giảm trừ của chồng, vợ, các người thân, danh mục chi phí của cá nhân, các khoản hỗ trợ cho các người bệnh và các nhà trợ giá nông nghiệp.
0838.386.486 gọi điện thoại