Quyết Toán Thuế Doanh Nghiệp: Quy Trình & Bước Cần Thực Hiện

Việc quyết toán thuế doanh nghiệp là việc không thể thiếu trên đường đi của bất cứ công ty nào. Quy trình này bao gồm các bước và công việc cần thiết để hoàn thành quy toán thuế một cách hợp lý. Việc để giảm tối đa thuế doanh nghiệp của bạn, các doanh nhân cần phải hiểu rõ về quy trình và cách thực hiện quy trình quyết toán thuế doanh nghiệp.

Các Công Việc ban Đầu Phải Thực Hiện

Doanh nhân phải làm đầy đủ các công việc ban đầu và cung cấp các thông tin yêu cầu, bao gồm:

  • Tạo bảng lương cho tất cả nhân viên trong công ty
  • Tổng hợp danh sách ứng trợ nhân viên, phụ cấp đã được thanh toán năm nay
  • Thông tin về tất cả các loại chi phí phát sinh trong năm đã qua
  • Thông tin về thu nhập nhập khẩu & tổng thu nhập

Xử Lý Thuế & Quyết Toán Thuế

Khi các doanh nhân đã cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu, họ cần xử lý thuế bằng cách tính tổng thu nhập của họ và tính tổng thuế phải nộp dựa trên cấp bậc thu nhập doanh nghiệp.

Xác Nhận Quyết Toán Thuế

Sau khi tính xong thuế của doanh nghiệp, các doanh nhân phải xác nhận quyết toán thuế của họ. Để xác nhận quyết toán thuế, các doanh nhân cần phải:

  • Điền đầy đủ phiếu xác nhận quyết toán thuế.
  • Xác minh bằng chứng liên quan.
  • Ký vào bản quyết toán.
  • Đính kèm phiếu xác nhận quyết toán thuế và thông tin bằng chứng liên quan.

Giải Trình Và Hoàn Trả Thuế Nếu Cần

Khi Hoạt Động Kiểm Tra Thuế đã kiểm tra hoàn thành phiếu xác nhận quyết toán thuế của công ty, họ có thể hỏi doanh nghiệp phải trình bày hai loại thông tin:

  • Giải trình các điều khoản của quyết toán thuế đã điền vào phiếu xác nhận quyết toán thuế.
  • Hoàn trả lại thuế nếu cần thiết.

Khi thực hiện đầy đủ các bước trên, các doanh nhân có thể tiến hành quyết toán thuế doanh nghiệp một cách chính xác và hợp lý.

0838.386.486 gọi điện thoại