Quy trình Thành lập TNHH Công Ty bao gồm những Thủ Tục gì?

Thành lập một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực có thể đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu, nhưng trước khi bắt đầu, doanh nghiệp cần phải thực hiện một loạt các thủ tục để đảm bảo tất cả các yêu cầu của luật pháp. Việc thành lập một công ty cổ phần giải thích các bước thực hiện cần thiết, bao gồm:

1. Xác định Tên của công ty cổ phần

Quy trình thành lập công ty bắt đầu bằng việc xác định tên của doanh nghiệp. Tên phải được đăng ký bằng sở kế hoạch và đầu tư và phải đáp ứng các yêu cầu của các luật pháp có liên quan, bao gồm:

 • Tên công ty cổ phần phải được xuất bản trên tạp chí thông tin công bố trước khi sử dụng.
 • Tên của công ty cổ phần không được trùng với tên của bất kỳ doanh nghiệp nào khác đã được đăng ký.
 • Tên của công ty cổ phần không có nội dung khiêu dâm, bạo lực, đe dọa hoặc tuyên truyền bất kỳ đề tài xã hội không đáng kể.
 • Tên công ty cổ phần phải được đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư.

2. Thực hiện các biện pháp chuẩn bị

Các biện pháp chuẩn bị bao gồm việc thu thập, cung cấp và đồng ý bằng chứng và thông tin có liên quan đến thành lập công ty, bao gồm:

 • Tài liệu Thỏa thuận Đầu tư Định nghĩa tổng số vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu, giá cổ phiếu và các quyền được giữ cho các cổ đông của công ty.
 • Bản Đề xuất Đề nghị Bộ tài liệu này bao gồm thông tin về công ty, tổ chức cộng đồng, tổ chức địa phương và các yêu cầu đối với các cổ đông.
 • Bảng Tham chiếu Là bảng bao gồm các thông tin về công ty, các tổ chức cộng đồng và các cổ đông của công ty.
 • Tài liệu Công bố Bao gồm chi tiết về công ty, chức năng của công ty và quyền lợi của các cổ đông.
 • Bản Ký kết của Cổ đông Được sử dụng để xác nhận đồng ý của các cổ đông với các điều khoản của Đề nghị và Đầu tư.

3. Lập chỉ số dự trữ

Một khi các biện pháp chuẩn bị đã được thực hiện, công ty sẽ cần phải lập một chỉ số dự trữ. Chỉ số này nhằm mục đích lưu lượng tiền đầu tư cắt giảm rủi ro cho công ty. Chỉ số dự trữ bao gồm:

 • Giá trị Tài sản Doanh nghiệp sẽ lập một chỉ số dự trữ dựa trên giá trị của tài sản trong khi thực hiện đầu tư.
 • Thực tế lợi nhuận Doanh nghiệp cũng cần phải cấu trúc chỉ số dự trữ dựa trên lợi nhuận thực tế của công ty.
 • Tài sản trong tương lai Chỉ số dự trữ cũng phải bao gồm các tài sản định kỳ của doanh nghiệp, như các tài sản cố định và vốn lưu động.

4. Đăng ký với Sở Kế Hoạch và Đầu tư

Sau khi hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị tất cả các thông tin, bảng đề nghị và tài liệu để đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư. Các tài liệu đăng ký bao gồm:

 • Giấy đăng ký Được sử dụng để điền thông tin và đề nghị cho công ty cổ phần.
 • Giấy xác thực Được sử dụng để xác thực các thông tin cung cấp bởi các cổ đông của công ty.
 • Giấy cấp phép Được sử dụng để xác nhận đăng ký của công ty cổ phần.

5. Các thủ tục sau thành lập

Khi thành lập công ty hoàn tất, công ty cần phải thực hiện các thủ tục sau đó, bao gồm:

 • Thiết lập các quy trình làm việc Để đảm bảo công ty có thể thực hiện những quyền hạn và nghĩa vụ đã được chỉ định trong Tài liệu Thỏa thuận đầu tư.
 • Đăng kí với Cơ quan thuế Để đảm bảo công ty được miễn thuế cho việc nộp thuế cho cơ quan thuế.
 • Thiết lập hệ thống kế toán Để đảm bảo công ty có thể quản lý các hoạt động tài chính của mình theo các quy tắc kế toán của Việt Nam.
 • Đăng ký với Cục Hoả tử Để đảm bảo công ty có thể thực hiện chi tiêu và thanh toán quốc tế theo quy định của cơ quan.
0838.386.486 gọi điện thoại