Quy định về thời gian quyết toán thuế

Việc quyết toán thuế là một vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân. Chính phủ đã thiết lập các quy định về thời gian quyết toán thuế để đảm bảo rằng mọi người sẽ được thuế đúng thời gian và nhằm bảo vệ quyền lợi của thuộc tính của họ.

Mục đích của quy định thời gian quyết toán thuế

Mục đích chính của quy định thời gian quyết toán thuế là để đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp và cá nhân sẽ được thuế mà các luật thuế đã định nghĩa, trong khuôn khổ thời gian quy định. Thời gian quy định sẽ giúp các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức hợp lý hơn về mặt tài chính, đồng thời làm giảm thiểu khá nhiều công việc nếu so sánh với trường hợp không có quy định thời gian quyết toán thuế.

Các nguyên tắc chung cho thời gian quyết toán thuế

Các nguyên tắc chung cho thời gian quyết toán thuế bao gồm các điểm sau:

 • Thời gian quyết toán thuế phải ứng dụng với tất cả các nhà thuế, bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp.
 • Mọi khoản thuế phải được quyết toán trong một thời gian nhất định, không kể trạng thái thuế của nhà thuế được liệt kê tại thời điểm đó.
 • Thời gian quyết toán thuế của cá nhân và doanh nghiệp có thể khác nhau.
 • Tất cả các khoản thuế đã qui định sẽ được quyết toán đúng thời hạn, không gắn liền với việc bị truy thu hoặc trả thêm.

Thời gian quyết toán thuế của cá nhân

Thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế rất phổ biến được thu đi của các cá nhân. Việc quyết toán thuế TNCN của các cá nhân thường xuyên thay đổi theo mức thuế mỗi năm.

 • Các cá nhân phải quyết toán thuế TNCN trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng tính thuế TNCN.
 • Việc quyết toán thuế TNCN phải được thực hiện đơn lẻ cho mỗi thời gian tính thuế.
 • Nếu trả đủ tiền thuế vào hạn, các cá nhân sẽ không bị phạt.
 • Việc trả thêm hoặc truy thu thuế TNCN sẽ được tính theo luật thuế.

Thời gian quyết toán thuế của doanh nghiệp

Quy định thời gian quyết toán thuế của các doanh nghiệp thường phụ thuộc vào luật thuế của từng đất nước. Tuy nhiên, thời gian quyết toán thuế của các doanh nghiệp thường tồn tại trong các quy định như sau:

 • Doanh nghiệp phải quyết toán thuế trong thời gian tối đa 25 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi thời gian tính thuế.
 • Việc quyết toán thuế của doanh nghiệp cũng nên được thực hiện đơn lẻ cho mỗi thời gian tính thuế.
 • Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu không quyết toán thuế trong thời gian qui định.
 • Việc truy thu hoặc trả thêm sẽ được tính theo luật thuế sử dụng cho mỗi đất nước.

Tổng kết

Quy định về thời gian quyết toán thuế là cần thiết để đảm bảo rằng cả cá nhân và doanh nghiệp sẽ được thuế đúng thời hạn và theo luật đã định nghĩa. Do đó, việc hiểu rõ về quy định thời gian quyết toán thuế của cả cá nhân và doanh nghiệp và tuân thủ các qui định này để đảm bảo luật thuế sẽ được thực hiện đúng cách.

0838.386.486 gọi điện thoại