Phân tích tài chính Công ty Dược Hậu Giang

Công ty Dược Hậu Giang là một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dược phẩm đã đi vào hoạt động từ năm 2006. Doanh nghiệp này cung cấp các sản phẩm chính như thuốc, thuốc bổ, thuốc in, tinh dầu và thuốc mẫu. Với mục tiêu đạt lợi nhuận cao, Công ty Dược Hậu Giang đã phát triển phương pháp tài chính của mình qua các năm. Bài viết này sẽ nói về phân tích tài chính của Công ty Dược Hậu Giang.

Mục lục

  • Giới thiệu về Công ty Dược Hậu Giang
  • Tỷ lệ lãi suất
  • Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế
  • Chỉ số tài sản
  • Chỉ số tỷ lệ nợ phải trả
  • Chỉ số tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ chia sẻ cổ phiếu

Giới thiệu về Công ty Dược Hậu Giang

Công ty Dược Hậu Giang được thành lập vào năm 2006 và là một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dược phẩm. Doanh nghiệp này cung cấp các sản phẩm chính như thuốc, thuốc bổ, thuốc in, tinh dầu và thuốc mẫu. Công ty cũng có một số hội thảo hàng tháng với đối tác và phân tích thị trường. Tiêu chí của Công ty Dược Hậu Giang là phát triển nhanh và hợp tác với đối tác để đạt lợi nhuận cao.

Tỷ lệ lãi suất

Tỷ lệ lãi suất là số liệu cố định mà lãnh đạo Công ty Dược Hậu Giang sử dụng để phát triển tài chính của công ty. Nó cũng được sử dụng để đo lường doanh thu trong tương lai và quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp.

Công ty Dược Hậu Giang tính toán tỷ lệ lãi suất trên cơ số thu nhập bình quân hàng năm của công ty. Tỷ lệ lãi suất hiện tại của Công ty Dược Hậu Giang là 11%, so với 10% trong năm 2013.

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (EBIT) là tỷ lệ đo hệ số của lợi nhuận kế toán trước khi thuế. Nó được tính bằng cách lấy số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí. EBIT cho phép lãnh đạo công ty xem xét doanh thu và thuế của công ty và số tiền chi phí đã chi trả trong một năm.

Công ty Dược Hậu Giang tính toán tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (EBIT) trên số tiền thu và số tiền chi phí trong một năm. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hiện tại của Công ty Dược Hậu Giang là 9,2%, tăng 0,7% so với năm 2013.

Chỉ số tài sản

Chỉ số tài sản (Asset Ratio) là tỷ lệ đo sự so sánh giữa tài sản và nợ của công ty. Nó cũng được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ của Công ty Dược Hậu Giang. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng tài sản của công ty chia cho tổng nợ phải trả.

Chỉ số tài sản của Công ty Dược Hậu Giang hiện nay là 1,2, tăng 0,3 so với năm 2013. Tỷ lệ này cho thấy Công ty Dược Hậu Giang có khả năng thanh toán nợ của mình trong thời gian sớm của nó.

Chỉ số tỷ lệ nợ phải trả

Chỉ số tỷ lệ nợ phải trả (Debt Ratio) là một tỷ lệ đo sự so sánh giữa nợ và tổng tài sản của Công ty Dược Hậu Giang. Đây là một thông số hữu ích để đo sự sắp xếp tài chính của một công ty. Chỉ số này được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả của công ty cho tổng tài sản.

Chỉ số tỷ lệ nợ phải trả của Công ty Dược Hậu Giang hiện nay là 0,9, tăng 0,1 so với năm 2013. Chỉ số này cung cấp sự hồi phục tài chính của công ty và khả năng thanh toán nợ phải trả.

Chỉ số tỷ lệ lợi nhuận và tỷ lệ chia sẻ cổ phiếu

Công ty Dược Hậu Giang tính toán chỉ số lợi nhuận cổ phiếu (EPS) và tỷ lệ chia sẻ cổ phiếu (DPS). Chỉ số lợi nhuận cổ phiếu (EPS) là một biểu đồ thống kê để đo lường lợi nhuận mà công ty có thể sẽ trả cho mỗi cổ phiếu trong một mùa. Tỷ lệ chia sẻ cổ phiếu (DPS) là số tiền mà Công ty Dược Hậu Giang trả cho mỗi cổ phiếu. Đây là một chỉ số hữu ích để phân tích sự chia sẻ cổ phiếu của một công ty.

Chỉ số lợi nhuận cổ phiếu (EPS) hiện tại của Công ty Dược Hậu Giang là 1,4. Tỷ lệ chia sẻ cổ phiếu hiện tại là 0,8. Chỉ số này cho thấy có mức độ ổn định trong hoạt động của Công ty Dược Hậu Giang.

Phân tích tài chính của Công ty Dược Hậu Giang cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phát triển tài chính của doanh nghiệp này qua các năm.

0838.386.486 gọi điện thoại