Hướng dẫn Phân tích Báo Cáo Tài Chính

Nắm vững kiến thức Phân tích Báo Cáo Tài Chính là quan trọng những có trong các mối quan hệ với các nhà đầu tư, các nhà tài trợ và các phối hợp khác. Trong khi các nhà phân tích báo cáo tài chính cần có những kiến thức về tài chính cơ bản, việc hiểu cách phân tíchbáo cáo tài chính cần dành thời gian để nắm bắt các thuật toán và các cấu trúc của báo cáo tài chính. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách để phân tích báo cáo tài chính, các yếu tố của báo cáo tài chính và làm thế nào để sử dụng chúng để xây dựng một xu hướng báo cáo tài chính.

Chủ Đề Cơ Bản Của Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Phân tích báo cáo tài chính có nhiều các chủ để cơ bản rất quan trọng cần được hiểu và được áp dụng trong phân tích của bạn. Đây là một số chủ đề cơ bản sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính:

 • Lợi nhuận công ty: Đây là số tiền công ty ghi nhận đã gây ra trong một khoảng thời gian nào đó. Lợi nhuận công ty có thể được tạo ra bằng cách bán sản phẩm, dịch vụ hoặc qua hoạt động kinh doanh khác như tín dụng, đầu tư hoặc các hoạt động dịch vụ.
 • Chi phí cố định và biến đổi: Đây là những chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian nào đó. Những chi phí cố định bao gồm những chi phí bắt buộc như lương, các chi phí cho các nhà bán lẻ, các chi phí nhà đầu tư, các chi phí hàng hóa, các chi phí an ninh, các chi phí bảo vệ và các chi phí khác. Những loại chi phí biến đổi bao gồm chi phí cho khảo sát, quảng cáo, các chi phí hợp đồng và các chi phí khác.
 • Tài sản cố định: Các tài sản cố định là tài sản dưới dạng tài sản vật chất, những tài sản này luôn luôn là các tài sản cố định cho công ty. Điều này bao gồm các khoản mục như công trình, ô tô, máy móc, máy tính, phòng trang thiết bị và tài sản khác.
 • Nợ xấu: Nợ xấu được chia thành nhiều loại. Ví dụ, nợ phải trả trong khoảng thời gian nhất định, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ dài hạn bao gồm các khoản vay lâu dài và các khoản vay không thể trả được. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản vay từ khách hàng, các khoản vay từ các nhà phân phối, các khoản vay lương và các khoản phải trả khác.
 • Các khoản phải trả: Các khoản phải trả là các khoản chi phí và nợ phải trả hàng năm hoặc hàng tháng. Các khoản phải trả bao gồm các khoản phải trả cho thuê đất, các chi phí cho các vay ngắn hạn, các chi phí cho các tài sản, các chi phí cho vay dài hạn và các khoản phải trả khác.

Cách Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Phân tích báo cáo tài chính có thể được thực hiện theo những cách sau:

 • Sử dụng kế hoạch hoạt động: Đây là cách phổ biến nhất để phân tích các khoản thu nhập, chi phí và lợi nhuận của một công ty. Kế hoạch hoạt động sẽ giúp bạn tính toán mức độ lợi nhuận của công ty trong một khoảng thời gian nào đó và tạo ra một kế hoạch cho công ty trong tương lai.
 • Sử dụng đồ thị: Sử dụng các đồ thị để phân tích kết quả của các báo cáo tài chính của một công ty. Đồ thị có thể giúp bạn hiểu được các vấn đề quan trọng của công ty, như số tiền lợi nhuận, chi phí cố định, tài sản cố định và nợ xấu.
 • Sử dụng số liệu nhân quả: Số liệu nhân quả là một phương pháp phân tích báo cáo tài chính của một công ty. Phương pháp này sử dụng các hệ thống số liệu và thu thập các số liệu liên quan đến tình hình tài chính của một công ty để phân tích số liệu và xác định xu hướng tài chính của công ty.
 • Sử dụng các công cụ phân tích của báo cáo tài chính: Các công cụ phân tích này giúp bạn nhanh chóng phân tích các số liệu của báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của công ty. Nhiều công cụ phân tích cũng có thể được tích hợp với các phần mềm và các ứng dụng khác nhau.

Để hoàn thành việc phân tích, bạn phải thực hiện một số bước theo thứ tự sau:

 1. Hiểu rõ các yếu tố của báo cáo tài chính.
 2. Tìm hiểu các loại cơ sở dữ liệu của báo cáo tài chính.
 3. Sử dụng các công cụ phân tích của báo cáo tài chính.
 4. Sử dụng các đồ thị và các bảng để hiển thị kết quả phân tích.
 5. Tổng kết kết quả và đưa ra các nhận định cho tình hình tài chính của công ty.
0838.386.486 gọi điện thoại