Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo TT133

Báo cáo tài chính nhằm mục đích cung cấp một tổng hình kế toán về số liệu tài chính trong một doanh nghiệp. Đây là một quy trình chuyên sâu khi công bố các khoản thu nhập và lãi của một doanh nghiệp, thường dựa trên quy định của Hội Đồng Tài Chính Hoa Kỳ (FASB). Theo luật định trong mục TT133, doanh nghiệp buộc phải công bố báo cáo tài chính hợp quy định để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và nhà phân tích.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lập báo cáo tài chính theo mục TT133, bao gồm 5 tiêu đề phụ.

1. Xác định phạm vi của báo cáo tài chính

Để lập báo cáo tài chính, bạn cần phải xác định phạm vi báo cáo của bạn. Phạm vi bao gồm những nội dung cụ thể sẽ được bao gồm trong báo cáo tài chính của bạn. Doanh nghiệp cũng cần xác định thời gian cần lập báo cáo tài chính, nếu có thay đổi trong thời gian đó.

2. Lập chỉ số kế toán chính

Sau khi đã xác định phạm vi của báo cáo tài chính, bạn cần lập các chỉ số kế toán chính để làm cơ sở cho báo cáo tài chính của bạn. Các chỉ số kế toán chính bao gồm:

  • Tài sản: Các tài sản phải được liệt kê theo các loại tài sản cụ thể, bao gồm cả tài sản ngắn hạn và dài hạn.
  • Nợ: Bạn cần liệt kê tất cả các khoản nợ, bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn.
  • Khoản vay: Bạn cần phải đăng ký mọi khoản vay của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản vay ngắn hạn và dài hạn.
  • Lượng tiền mặt trong ví: Bạn cần cung cấp tổng số tiền mặt trong ví của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận: Bạn cần xác định số tiền lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí.

3. Lập bảng cân đối kế toán

Sau khi đã lập các chỉ số kế toán chính, bạn cần lập bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) để đề xuất các khoản bằng nhau trong các tài sản đầu tư của doanh nghiệp và các khoản nợ. Balance Sheet hiển thị sự bình đẳng giữa khoản tài sản và nợ, được biểu diễn dạng truyền thống là khoảng cách tương ứng.

4. Chỉ số thu nhập và chi phí

Tiếp theo, bạn sẽ cần lập các chỉ số thu nhập và chi phí để tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp. Các chỉ số này bao gồm:

  • Thu nhập: Bạn cần phải tính tổng số tiền thu nhập bao gồm cả thu nhập gốc và thu nhập bổ sung.
  • Chi phí: Bạn cần phải tính tổng chi phí bao gồm cả chi phí gốc và chi phí bổ sung, như: chi phí nhân viên, chi phí chiết khấu, chi phí dịch vụ, chi phí bảo hiểm.

5. Lập bảng kết quả tài chính

Cuối cùng, việc lập báo cáo tài chính đòi hỏi bạn phải lập bảng kết quả tài chính để biểu diễn các khoản thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bảng này chứa thông tin về tổng thu nhập, tổng chi phí và tổng thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã cùng tổng hợp một bài viết hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo mục TT133. Quy trình lập báo cáo tài chính cần chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từng bước để đảm bảo chất lượng và đúng mục đích của báo cáo tài chính. Mục TT133 là một quy định quốc tế về báo cáo tài chính, rất cần lưu ý để cung cấp các thông tin chính xác cho những nhà đầu tư và nhà phân tích.

0838.386.486 gọi điện thoại