Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax Return – CITR) là hồ sơ cần thiết để các doanh nghiệp trả thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định. Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ khai thuế CITR cho đơn vị thuế địa phương trong thời hạn quy định. Tuy nhiên, do các mức thuế khác nhau cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, nên hồ sơ khai thuế CITR cũng có những điều chỉnh để phù hợp với các tình huống.

1. Nội dung của Hồ sơ khai thuế CITR

Hồ sơ khai thuế CITR bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp, người phụ trách đăng khai thuế, người quản lý tài chính và thông tin khác liên quan.
 • Thông tin về thu nhập: Doanh nghiệp phải cung cấp tất cả thông tin liên quan đến thu nhập doanh nghiệp (tiền lương, lợi nhuận, lãi suất, thu nhập từ hoạt động đầu tư và các khoản thu nhập khác).
 • Thông tin về chi phí pháp lý: Các doanh nghiệp cũng phải cung cấp thông tin về các chi phí hợp pháp bao gồm các loại chi phí trích để trừ thuế.
 • Thông tin về giấy tờ kèm theo: Để hoàn thành hồ sơ khai, doanh nghiệp cũng phải cung cấp các giấy tờ liên quan như bảng lương, bảng lợi nhuận và bảng chi phí hợp pháp.

2. Mức thuế tương ứng

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với hồ sơ khai thuế CITR có thể thay đổi tùy theo những điều kiện khác nhau của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, những mức thuế thông thường của các doanh nghiệp là:

 • Doanh nghiệp lớn: Mức thuế là 21%.
 • Doanh nghiệp vừa: Mức thuế là 25%.
 • Doanh nghiệp nhỏ: Mức thuế là 28%.

3. Các dịch vụ hỗ trợ dựa trên hồ sơ khai thuế CITR

Nhờ việc trả thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ khai thuế CITR, các doanh nghiệp có thể tận dụng các dịch vụ hỗ trợ từ các bên thứ ba để trả thuế thu nhập doanh nghiệp một cách đúng đắn và hiệu quả. Các dịch vụ hỗ trợ này bao gồm:

 • Dịch vụ giải đáp thắc mắc: Các doanh nghiệp có thể được hỗ trợ trong việc giải đáp các thắc mắc về hồ sơ khai thuế CITR và việc trả thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ dịch vụ tài chính: Các doanh nghiệp cũng có thể được hỗ trợ về dịch vụ tài chính liên quan đến thuế, bao gồm như việc tối ưu hoá chi phí thuế, tích lũy và đầu tư cho tương lai.
 • Dịch vụ lập kế hoạch thuế: Các doanh nghiệp cũng có thể nhận được hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thuế và định hướng dự án cho khả năng tối ưu thuế của doanh nghiệp.

4. Thời hạn đăng ký khai thuế CITR

Thời hạn đăng ký khai thuế CITR là 15 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không đạt được thời hạn đăng ký hợp lệ, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 10.000 đến 20.000 USD tùy theo độ trễ của hồ sơ.

5. Các hồ sơ khai thuế CITR khác

Trên thực tế, các hồ sơ khai thuế CITR có thể khác nhau theo yêu cầu của các đơn vị thuế địa phương. Những hồ sơ khai thuế khác bao gồm các thông tin sau:

 • Hồ sơ khai thuế CITR cho cá nhân: Hồ sơ này đi kèm với hồ sơ khai thuế CITR của doanh nghiệp và có thể bao gồm thông tin về thu nhập của các cố vấn hay người đại diện của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ khai thuế trên làng công nghiệp: Hồ sơ này bao gồm thông tin về các chi phí của công nghiệp liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các khoản chi trả cho các đối tác của doanh nghiệp.
 • Hồ sơ khai thuế về lãi suất: Hồ sơ này được sử dụng để thể hiện lãi suất và các khoản chi phí liên quan đến các khoản vay.

Qua đó, CITR là một hồ sơ khái quan trong việc trả thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp. Chỉ cần làm đúng các bước được quy định, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng thực hiện công việc đăng ký khai thuế CITR và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.

0838.386.486 gọi điện thoại