Hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Năm 2023 là năm nối kết hai năm hợp đồng của người thu nhập cá nhân (TNCN) với Cục Thuế. Do đó, các nhà thuế nên đưa ra các quyết định về hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trước khi thời hạn phải thanh toán (TI) đến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng cùng tìm hiểu hơn về hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023.

1. Định nghĩa hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023

Hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023 là thời hạn giới hạn của người thu nhập cá nhân để thanh toán thuế thu nhập cá nhân trên hoạt động lao động đã làm hay thu nhập đã đạt được trong năm tài chính hiện tại.

2. Hạn mức thuế TNCN năm 2023

Hạn mức thuế TNCN năm 2023 sẽ được không gian theo các nội dung sau đây:

  • Thu nhập trung bình: Từ 0 đến 3.500.000 VNĐ sẽ bị thuế 5%.
  • Thu nhập trên 3.500.000 VNĐ: Từ 3.500.001 đến 8.000.000 VNĐ sẽ bị thuế 10%.
  • Thu nhập trên 8.000.000 VNĐ: Từ 8.000.001 đến 15.000.000 VNĐ sẽ bị thuế 15%.
  • Thu nhập trên 15.000.000 VNĐ: Trên 15.000.001 VNĐ sẽ bị thuế 20%.

3. Thời hạn thanh toán thuế TNCN năm 2023

Thời hạn thanh toán thuế TNCN năm 2023 sẽ được giới hạn theo các nội dung sau đây:

  • Hạn quyết toán TNCN đầu tiên: Người thu nhập cá nhân phải thanh toán thuế TNCN trong vòng 30 ngày kể từ ngày được quyết toán.
  • Hạn quyết toán TNCN thứ hai: Người thu nhập cá nhân phải thanh toán thuế TNCN trong vòng hạn quyết toán cuối cùng của năm tài chính được chỉ định.

4. Phạm vi hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023

Phạm vi hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

  • Tất cả những nguồn thu nhập đã được chỉ định trong luật thuế.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ áp dụng các hạn quyết toán thuế TNCN trong phạm vi hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023.
  • Hoạt động lao động không mua bán, như thu nhập từ làm đầu tư, nghỉ hưu, nhân lực… cũng phải được áp dụng hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023.

5. Kết luận

Hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023 là một quyết định quan trọng trong việc quản lý hợp lý và thực hiện các hạn mức thuế TNCN. Bởi vậy, người thu nhập cá nhân cần có sự thực hiện chính xác và kịp thời với các hạn quyết toán thuế TNCN năm 2023 để tránh bị mắc phạt vi phạm.

0838.386.486 gọi điện thoại