Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần: Các Quy Định Của Luật Doanh Nghiệp

Giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là một loại giấy tờ chính thức mà một công ty cổ phần (CPC) phải thực hiện để được công nhận như là công ty cổ phần trước các luật doanh nghiệp. Khiđăng ký thành lập Công ty Cổ phần, các cổ đông sẽ phải đối mặt với một số yêu cầu và điều kiện bắt buộc. Ở Việt Nam, các quy định này được định nghĩa trong luật doanh nghiệp hiện hành.

I. Khai Báo Trong Giấy đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần

Các thông tin cần cung cấp trong giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:

 • Tên Công Ty: Tên công ty cổ phần và tên viết tắt của nó
 • Địa Chỉ Công Ty: Địa chỉ công ty cần được cung cấp trong giấy đăng ký công ty cổ phần
 • Lĩnh Vực Hoạt Động: Lĩnh vực hoạt động của công ty cổ phần (ví dụ: dịch vụ sửa chữa điện, xây dựng, kinh doanh, v.v)
 • Vốn Điều Lệ: Số tiền cổ phần đã đặt cọc trong giấy đăng ký công ty cổ phần
 • Tài Sản Đã Đặt Cọc: Thông tin về các tài sản đã đặt cọc của công ty cổ phần (nếu có)
 • Thời Hạn Hoạt Động: Thời hạn hoạt động của Công ty Cổ phần (một năm, hai năm, v.v)
 • Người Lãnh Đạo: Thông tin về người lãnh đạo của công ty cổ phần

II. Quy Định Về Các Cổ Đông Của Công Ty Cổ Phần

Theo luật doanh nghiệp hiện hành, một công ty cổ phần phải có ít nhất là 02 cổ đông có vốn đầu tư của riêng mình. Trong đó, một cổ đông phải là người thực sự và các cổ đông khác đều có thể là các tổ chức hoặc cá nhân. Dựa trên điều này, giấy đăng ký công ty cổ phần cần khai báo cá nhân và các thành viên của tổ chức hoặc cá nhân đầu tư trong công ty cổ phần.

III. Quy Định Về Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần

Luật doanh nghiệp yêu cầu tổng số vốn điều lệ của một công ty cổ phần phải ít nhất là 10 tỷ VNĐ. Vốn này sẽ phải được đặt cọc trong giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bằng cách cung cấp thông tin về số tiền cổ phần đã đặt cọc và các tài sản đã đặt cọc.

IV. Quy Định Về Chứng Từ Kế Toán Của Công Ty Cổ Phần

Theo luật kế toán hiện hành, một công ty cổ phần sẽ phải cung cấp một số chứng từ kế toàn gồm:

 • Báo Cáo Tài Chính:Báo cáo tài chính kể lại thành quả kinh doanh của công ty cổ phần và cung cấp thông tin về tài sản và nợ của công ty trong quý đã trải qua.
 • Công Nợ Tài Chính:So sánh tài sản và nợ của công ty cổ phần trong quý đã trải qua.
 • Đánh Giá Lương Vốn:Đánh giá lương vốn của công ty cổ phần bằng cách so sánh giữa số tiền ra đi và thu vào của công ty trong quý đã trải qua.
 • Báo Cáo Tính Toán Thuế:Báo cáo tính toán thuế trong quý đã trải qua của công ty cổ phần.

V. Quy Định Về Hồ Sơ Của Công Ty Cổ Phần

Một công ty cổ phần cần cung cấp một số hồ sơ bao gồm:

 • Giấy Phép Kinh Doanh:Số giấy phép kinh doanh đã được cấp cho công ty cổ phần
 • Giấy Đăng Ký Nộp Thuế:Số giấy đăng ký nộp thuế đã được cấp cho công ty cổ phần.
 • Giấy Đăng Ký Kế Toán:Số giấy đăng ký kế toán đã được cấp cho công ty cổ phần.
 • Giấy Chứng Nhận Đầu Tư:Số giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cho công ty cổ phần.

Kết Luận

Giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là một trong những yêu cầu quan trọng để trình bày thông tin về công ty cổ phần trước luật doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. Trong giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, cần cung cấp thông tin về tên, địa chỉ công ty, lĩnh vực hoạt động, vốn điều lệ, tài sản đã đặt cọc, thời hạn hoạt động, người lãnh đạo của công ty, cổ đông và các chứng từ kế toán của công ty cổ phần.

0838.386.486 gọi điện thoại