Giáo Trình Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Kế toán thương mại dịch vụ là một môn học hữu ích, quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Giáo trình hướng dẫn người học các kỹ năng căn bản và nâng cao, các nguyên tắc, các kỹ thuật và các phương pháp quản lý tài chính của doanh nghiệp nhằm trả lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán thương mại dịch vụ còn giúp người học có được hiểu biết về các chính sách thuế, các yêu cầu bảo hiểm và hướng dẫn về lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp.

1. Giới Thiệu Về Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Kế toán thương mại dịch vụ là một lĩnh vực trong kế toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Ngoài công việc kế toán thường ngày bao gồm kê khai, kết toán thuế, và thanh khoản, kế toán thương mại dịch vụ còn bao gồm các công việc khác như:

 • Kiểm tra hóa đơn: Kiểm tra các hóa đơn của cửa hàng hoặc khách hàng để đảm bảo rằng các khoản thu chi được tính đúng.
 • Tính thuế và bảo hiểm: Quản lý các chính sách bảo hiểm của doanh nghiệp, cập nhật bảng giá và tính toán các khoản thuế của doanh nghiệp.
 • Phân tích tài chính: Phân tích các khoản thu chi, chi tiêu, đầu tư và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Quản lý tài chính: Tổ chức, quản lý và cập nhật số liệu tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán thương mại dịch vụ là cần thiết khi thực hiện các quy trình quản lý tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động trong pháp luật và đáp ứng các yêu cầu về thuế và bảo hiểm.

2. Các Khái Niệm Trong Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Kế toán thương mại dịch vụ gồm nhiều khái niệm cần thiết để hiểu rõ và thực hiện các quy trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Một số khái niệm cơ bản về kế toán thương mại dịch vụ như sau:

 • Chi phí: Chi phí là các khoản chi tiêu để chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một dịch vụ hoặc sản phẩm.
 • Thu nhập: Thu nhập là giá bán của sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí đã trừ.
 • Thuế: Thuế là tỷ lệ phải trả của khách hàng khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Bảo hiểm: Bảo hiểm là một loại bảo đảm của doanh nghiệp để bảo vệ mình trước mọi thiệt hại, bao gồm thiệt hại về tài sản hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp.

3. Các Công Việc Trong Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Kế toán thương mại dịch vụ bao gồm các công việc sau:

 • Tính toán khoản thu nhập: Kế toán thương mại dịch vụ phải tính toán lại các khoản thu nhập cho doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thuế.
 • Quản lý chi phí: Kế toán thương mại dịch vụ phải xem xét và kiểm soát các chi phí cho các dịch vụ. Họ cũng phải tổ chức, quản lý và cập nhật các khoản chi.
 • Kiểm tra hóa đơn: Kế toán thương mại dịch vụ cũng cần kiểm tra các hóa đơn để đảm bảo rằng các khoản thu/chi được tính đúng.
 • Cập nhật bảng giá: Kế toán thương mại dịch vụ phải quản lý bảng giá và cập nhật thường xuyên.

4. Quy Trình Liên Quan Đến Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Kế toán thương mại dịch vụ còn đòi hỏi người học hiểu biết rõ về các quy trình liên quan đến kế toán thương mại dịch vụ, bao gồm cả các quy trình kế toán và thuế. Một số quy trình cơ bản bao gồm:

 • Lập kế hoạch tài chính: Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp bao gồm các khoản thu, chi, đầu tư và lợi nhuận.
 • Chuẩn bị hóa đơn: Chuẩn bị các hóa đơn cho doanh nghiệp bao gồm cả các khoản thu, chi, và thuế.
 • Quản lý bảo hiểm: Quản lý các bảo hiểm của doanh nghiệp bao gồm cả các yêu cầu bảo hiểm và tính phí bảo hiểm.
 • Kết toán thuế: Kế toán thuế là việc tính toán các khoản thuế cần phải trả của doanh nghiệp cho các cơ quan thuế và lập các báo cáo thuế định kỳ.

5. Học Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Ở Đâu?

Để học kế toán thương mại dịch vụ, người học có thể học trực tuyến từ những trung tâm đào tạo uy tín hoặc tham gia các khóa học kế toán tự học.

0838.386.486 gọi điện thoại