Điều Lệ Công Ty Trước Đăng Ký Kinh Doanh

Điều lệ công ty là một loạt các quy định, quy tắc và điều khoản được thiết kế để đảm bảo một công ty hoạt động bền vững trong pháp luật. Điều lệ công ty cũng định nghĩa cách các cổ đông, nhân viên và các quản trị viên của công ty có thể giao tiếp với nhau. Việc duy trì điều lệ công ty mới có thể giúp bảo vệ các đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt là trước khi đăng ký kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét các tiêu đề phụ trong Điều Lệ Công Ty có trước đăng ký kinh doanh.

Tên Công Ty

Theo Điều Lệ Công Ty, tên của công ty phải được đăng ký với hội đồng cấp phép hoặc sở nhà nước có thẩm quyền của nhà nước trước khi công ty có thể đăng ký với cơ quan thuế. Để đăng ký tên công ty, công ty cần cung cấp cho sở hữu những thông tin như là tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin khác về giám đốc công ty.

Điều Lệ Công Ty và Các Quản Trị Viên

Điều lệ công ty bao gồm các điều khoản về sở hữu và quản lý của công ty. Điều lệ công ty bao gồm các quy định về kỹ năng giám sát của các quản trị viên, quy định của công ty như nguyên tắc làm việc và hầu hết những điều khoản cần thiết khác để đảm bảo rằng công ty hoạt động trong pháp luật.

Số Lượng Cổ Đông và Vốn Đầu Tư

Các cổ đông của công ty phải được cung cấp với danh sách chi tiết các cổ đông và số lượng cổ phần của họ. Đồng thời, điều lệ công ty phải cung cấp thông tin về các nguồn vốn đầu tư cho công ty và số lượng vốn đầu tư ban đầu.

Thời Gian Và Nội Dung Đối Với Hội Đồng

Điều lệ công ty cần cung cấp thông tin về thời gian của các cuộc họp hội đồng của công ty. Đồng thời, điều lệ công ty phải cung cấp nội dung có liên quan đến hội đồng, bao gồm các và mục của cuộc họp, các văn bản cần phải được bàn bạc và các nỗ lực cần thiết để giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc họp.

Các Nghĩa Vụ và Dám Bảo Của Các Cổ Đông và Quản Trị Viên

Điều lệ công ty cần cung cấp các nghĩa vụ và dám bảo của các cổ đông và các quản trị viên. Các nghĩa vụ bao gồm các điều khoản như nguyên tắc góp vốn, nguyên tắc để thay đổi giám đốc và các quy định về thay thế quản trị viên. Đồng thời, điều lệ công ty cần cung cấp các dám bảo của các cổ đông như nỗ lực hợp lý của quản trị viên để đảm bảo lợi ích của cổ đông và quy định về trách nhiệm lỗi của quản trị viên.

Tóm Lược

Tóm lược, Điều Lệ Công Ty có trước đăng ký kinh doanh phải bao gồm các tiêu đề phụ sau đây:

  • Tên công ty
  • Điều lệ công ty và các quản trị viên
  • Số lượng cổ đông và vốn đầu tư
  • Thời gian và nội dung đối với hội đồng
  • Các nghĩa vụ và dám bảo của các cổ đông và quản trị viên

Tất cả những thông tin trên phải được cung cấp trong Điều Lệ Công Ty có trước đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động trong pháp luật.

0838.386.486 gọi điện thoại