Các Hình Thức Thành Lập Doanh Nghiệp

Thành lập doanh nghiệp là bước đầu tiên để thành công trên con đường kinh doanh. Những doanh nghiệp có thể thành lập từ hình thức đơn giản đến phức tạp tùy theo số lượng nguồn lực và kế hoạch kinh doanh của họ. Việc lựa chọn hình thức thành lập phù hợp, hoặc cả hai, cũng như hình thức thanh tra quyền lợi trong mọi trường hợp đòi hỏi cẩn thận. Sau đây là những hình thức thành lập doanh nghiệp phổ biến nhất bao gồm các lợi ích và nhược điểm của từng hình thức.

Hình Thức Cổ Đông Hoạt Động Doanh Nghiệp

Hình thức thành lập doanh nghiệp cổ đông tức là thành lập cổ đông công ty, doanh nghiệp này là một tổ chức sở hữu bởi nhiều cổ đông riêng biệt. Mỗi cổ đông đều đóng góp ít nhất một khoản vào công ty. Cổ đông hoạt động công ty bắt nguồn từ những nguồn vốn của từng cổ đông. Doanh nghiệp này có thể tạo ra các lợi ích và hạn chế. Các lợi ích bao gồm khả năng tăng cường nguồn lực của công ty; khả năng tái chế vốn và có thể chia sẻ thu nhập của công ty với các cổ đông.

Quy Hoạch Gia Đình (Family-Owned Business)

Một doanh nghiệp được thành lập bởi gia đình là một doanh nghiệp có thể tự chủ và có thể được quản lý bởi một gia đình. Doanh nghiệp gia đình có thể có số lượng lớn hoặc ít nhỏ cổ đông; tuy nhiên, những thành viên trong gia đình đều có tham gia đầy đủ trong quyết định và quản lý doanh nghiệp. Những quyền lợi và nhược điểm của doanh nghiệp gia đình bao gồm: lợi ích là doanh nghiệp có thể đạt được thấu hiểu và đồng thời làm việc trong môi trường gần gũi; nhược điểm là có thể xảy ra các nhận định thiên vị, tài sản và quyền lợi trong gia đình.

Doanh Nghiệp Tự Chủ (Sole Proprietorship)

Một doanh nghiệp tự chủ là một doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một vị đối tượng độc lập được chủ sở hữu. Người sở hữu được gọi là “người tự chủ” và cũng quản lý và điều hành doanh nghiệp này. Công ty là trách nhiệm độc lập của tổ chức, trong khi các quyền lợi và nhược điểm bảo hiểm của tổ chức không bị giới hạn. Doanh nghiệp tự chủ có những lợi ích như linh hoạt và khả năng thu hút nguồn lực cạnh tranh; trong khi nhược điểm là tùy thuộc vào người độc lập, doanh nghiệp sẽ không có các quyền lợi và hợp đồng mà một công ty cổ đông có thể cung cấp.

Doanh Nghiệp Liên Doanh (Partnership)

Doanh nghiệp liên doanh là một doanh nghiệp do hai hoặc nhiều nhóm những đối tượng riêng biệt được chủ sở hữu và quản lý. Doanh nghiệp liên doanh có thể là một tổ chức độc lập, nhưng cũng có thể là một tổ chức thuộc sở hữu của một tổ chức cổ đông. Doanh nghiệp liên doanh cũng có một số các lợi ích và nhược điểm. Các lợi ích bao gồm số lượng lớn của nguồn lực và khả năng phân phối công việc và trách nhiệm; trong khi nhược điểm là việc phân bổ thu nhập và sự đồng ý cho các vấn đề nhà nước thanh toán thuế và các thỏa thuận hợp đồng.

Doanh Nghiệp Liên Bang (Corporation)

Doanh nghiệp liên bang là một tổ chức hoạt động do một tổ chức chủ sở hữu và do một nhóm nhà đầu tư độc lập được đại diện bởi một đại diện và cũng được cấp phép bởi một tổ chức nhà nước. Công ty liên bang có thể được mô tả như một đối tượng pháp lý, tức là nó có thể chịu trách nhiệm độc lập không tuyệt đối với các đối tượng pháp lý của nó. Các lợi ích của các công ty liên bang bao gồm các thỏa thuận bảo mật, lợi ích bảo hiểm, các quyền lợi, và quyền sở hữu; trong khi nhược điểm của nó bao gồm các yêu cầu nội bộ và năng lực đòi hỏi về thanh toán thuế.

Khi đến lúc thành lập doanh nghiệp, có rất nhiều hình thức thành lập doanh nghiệp khác nhau có sẵn để chọn. Tuy nhiên, cần phải xem xét sự phù hợp của từng hình thức tùy theo số lượng nguồn lực và các kế hoạch kinh doanh của họ.

0838.386.486 gọi điện thoại