báo cáo tài chính theo thông tư 133

# Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư số 133

Báo cáo tài chính (financial report) là một loạt các báo cáo dùng thống kê để giới thiệu tình hình về tài chính của một công ty. Thông tư số 133 của Bộ Tài Chính (Ministry of Finance – MOF) cung cấp các quy định cho công ty cổ phần trong việc cung cấp báo cáo tài chính.

## Ý nghĩa của Thông Tư số 133

Thông tư số 133 cung cấp quy định chi tiết về quy trình cung cấp báo cáo tài chính của các công ty cổ phần trực thuộc Bộ Tài Chính. Thông tư này bổ sung những nội dung mới và cập nhật những nội dung cũ để mọi công ty đều có thể tuân thủ đúng quy định và cung cấp báo cáo tài chính chuẩn mực và thống nhất.

## Yêu cầu báo cáo tài chính theo Thông tư số 133

Thông tư số 133 yêu cầu các công ty cổ phần phải cung cấp báo cáo tài chính thống nhất và chuẩn mực. Dưới đây là một số yêu cầu về báo cáo tài chính theo Thông tư:

* Phải nộp báo cáo tài chính mỗi năm, bằng file Excel.
* Phải có tổng số vốn của công ty.
* Các dữ liệu cần cung cấp trong báo cáo bao gồm: tài sản, công nợ, lợi nhuận và các khoản thu chi.
* Mở rộng thêm báo cáo tài chính để bao gồm các nội dung:
* Luồng tiền của công ty.
* Chi phí ngân hàng.
* Thông tin về chi phí đầu tư vào công ty.
* Thống kê các lợi nhuận từ việc đầu tư.

## Hạng mục báo cáo tài chính theo Thông tư số 133

Thông tư số 133 đã đề xuất các hạng mục báo cáo tài chính cụ thể. Mỗi hạng mục thường bao gồm nhiều mục con. Dưới đây là các hạng mục báo cáo tài chính theo Thông tư số 133:

* Giới thiệu:
* Lịch sử hình thành.
* Mô tả về hoạt động của công ty.
* Tài sản cố định.
* Tài sản ngắn hạn.
* Công nợ ngắn hạn.
* Công nợ dài hạn.
* Lợi nhuận cũ.
* Lợi nhuận hiện tại.

## Các ưu điểm của báo cáo tài chính theo Thông tư số 133

Khi công ty cung cấp báo cáo tài chính chuẩn mực và đúng quy định của Thông tư số 133, nó có rất nhiều ưu điểm:

* Cung cấp thông tin chi tiết về vốn của công ty.
* Giúp cho cổ đông có đầy đủ thông tin về tài chính của công ty.
* Đảm bảo dữ liệu và báo cáo là chính xác.
* Giúp công ty có thể đưa ra các quyết định hợp lý hơn.
* Giúp công ty tối ưu hóa lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.

## Kết luận

Báo cáo tài chính theo quy định của Thông tư số 133 của Bộ Tài Chính giúp các công ty cổ phần cung cấp báo cáo tài chính thống nhất và chính xác. Điều này cũng giúp cổ đông và các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin và để quản lý tài chính của công ty ngày càng hiệu quả hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại