Báo cáo tài chính cuối năm – Làm thế nào để nắm bắt những thành tựu của công ty?

Báo cáo tài chính cuối năm là một trong những công việc quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Những báo cáo tài chính được tạo ra bởi các quản trị viên và các nhà tài chính giúp cơ quan quản lý và các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn nhận ra thành tích của công ty và các lựa chọn đầu tư phù hợp. Việc cung cấp báo cáo tài chính cuối năm của công ty cũng giúp định hướng cho các quyết định bố trí cho tương lai.

Để có thể tạo ra các báo cáo tài chính cuối năm có ý nghĩa của công ty, cần hiểu rõ về mục tiêu của các quản trị viên, các nguyên tắc cổ phiếu và các vấn đề luật pháp. Các báo cáo đều cần phải được viết theo một định dạng quy định nhằm nâng cao khả năng chấp nhận bởi các nhà đầu tư.

Những thành tựu của công ty phải được cung cấp trong báo cáo

  • Tỷ lệ tài sản/nợ
  • Lãi suất được nhận từ đầu tư
  • So sánh các kế hoạch đã thực hiện với các mục tiêu được đặt ra
  • So sánh lợi nhuận của công ty với các năm trước
  • Tỷ lệ chia lợi nhuận

Tỷ lệ tài sản/nợ của công ty là rất quan trọng để thấy xem liệu công ty có thể đáp ứng những khoản nợ hiện tại hay không. Tỷ lệ này cũng sẽ cho thấy công ty có đủ nguồn vốn để tồn tại hay không, bằng cách đo lường các tài sản lại các nợ đối với các nhà đầu tư.

Lãi suất được nhận từ đầu tư càng cao thì càng tốt. Báo cáo này theo kịp thời gian của tất cả các đầu tư khác nhau, giúp cho công ty có thể xem xét các tỷ lệ lãi suất tương ứng với từng đầu tư và so sánh với những tỷ lệ lãi suất trước đây.

So sánh các kế hoạch đã thực hiện với các mục tiêu đã đặt ra sẽ giúp cung cấp các thông tin cần thiết để tính toán các lợi nhuận và thành tựu từ các kế hoạch đã thực hiện của công ty. Phán đoán của các quản trị viên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để định hướng các lựa chọn đầu tư hiệu quả hơn trong tương lai.

So sánh lợi nhuận của công ty với các năm trước có thể chỉ ra được xu hướng của lợi nhuận của công ty thông qua đó, lợi nhuận của công ty so với các năm trước có tăng lên hay không. Điều này sẽ giúp quản trị viên xác định xem nên phát triển các hoạt động nào trong tương lai.

Tỷ lệ chia lợi nhuận của công ty cũng cần phải được xác định. Báo cáo tài chính cuối năm sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về tỷ lệ lãi suất lợi nhuận của công ty so với năm trước để giúp các quản trị viên tạo ra các kế hoạch phù hợp cho tương lai.

Kết luận

Báo cáo tài chính cuối năm của công ty là phải cung cấp những thông tin có ý nghĩa, để các nhà đầu tư và quản trị viên có thể đưa ra những quyết định hợp lý và hiệu quả nhất. Báo cáo cần phải bao gồm các thành tựu của công ty như tỷ lệ tài sản/nợ, lãi suất được nhận từ đầu tư, so sánh các kế hoạch đã thực hiện với mục tiêu được đặt ra, so sánh lợi nhuận của công ty với các năm trước và tỷ lệ chia lợi nhuận. Báo cáo tài chính cuối năm của công ty có thể được tạo bởi các nhà tài chính có kinh nghiệm và là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của công ty.

0838.386.486 gọi điện thoại