Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần

Báo cáo tài chính quý được dành cho công ty cổ phần là một bảng báo cáo phổ biến và thông dụng để biểu diễn các nhật ký tài chính của công ty. Các báo cáo tài chính của công ty cổ phần bao gồm một số tiêu đề phụ quan trọng để giúp cho nhà đầu tư nhìn cảnh hình lỗi nhất những năm gần đây của công ty.
Các tiêu đề phụ bao gồm: tài sản, các khoản công nợ, tài sản ngắn hạn, công nợ ngắn hạn, lợi nhuận, lỗi và thuế.

Tài sản

Tài sản là tiêu đề phụ của bất kỳ lệnh báo cáo tài chính nào của công ty cổ phần. Các tài sản bao gồm cả các tài sản vật chất như nhà cửa và lợi thế cũng như các tài sản không vật chất như kiến thức và các quyền sử dụng. Giá trị tài sản của công ty giúp xác định các nợ và nợ của công ty trong các lệnh báo cáo tài chính. Các tài sản của công ty cũng giúp xác định các lãi suất và phí khi công ty hợp tác với nhà đầu tư hay đối tác thứ hai.

Nợ

Các khoản công nợ là một trong các phần có quyền gây ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trung gian và các cơ quan quản lý chính trị. Nợ chia thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là nợ cần phải được thanh toán trong khoảng thời gian từ một đến năm nữa, trong khi nợ dài hạn là nợ cần phải được thanh toán trong thời gian nhiều năm hoặc vĩnh viễn.
Các nhà đầu tư quan trọng cần phân tích số nợ của công ty cổ phần trong báo cáo tài chính để tìm ra những sản phẩm và dịch vụ của công ty có thể có ảnh hưởng đến các nợ.

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là tiêu đề phụ trong báo cáo tài chính quý của công ty cổ phần. Tài sản ngắn hạn là những lựa chọn tài chính phổ biến mà công ty sử dụng để thanh toán các khoản nợ và phụ phí. Các tài sản ngắn hạn bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn như tiền mặt, các nợ ngắn hạn như nợ phải thu hay nợ phải trả và các khoản vay ngắn hạn như thẻ tín dụng.
Vì vậy, các nhà đầu tư quan trọng cần nhìn kỹ các tài sản ngắn hạn được liên kết để xác minh các khoản nợ của công ty cổ phần trong báo cáo tài chính quý.

Lợi nhuận

Lợi nhuận cũng gọi là lợi ích được thu được là một phần quan trọng của báo cáo tài chính quý. Các lợi nhuận của công ty sẽ giúp xác định hiệu quả hoạt động của công ty nhằm mang lại lợi ích và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Lợi nhuận của công ty cổ phần được xác định bằng cách trừ các khoản chi phí và thuế từ tổng doanh thu trên một quý. Lợi nhuận của công ty cũng sẽ quyết định các mức phí hoạt động cũng như lãi suất vay ngắn hạn hay đầu tư của công ty.

Lỗi và thuế

Lỗi và thuế là tiêu đề phụ của báo cáo tài chính quý. Các lỗi và thuế của công ty cổ phần sẽ được tính từ tổng doanh thu của công ty trong 1 quý. Thuế doanh thu là một loại lỗi, được tính từ số tiền công ty phải trả thuế trên doanh thu trong một quý. Đồng thời, công ty cũng cần thanh toán các lỗi phải trả cho các nhà đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ hay các thẻ tín dụng.
Những lỗi và thuế này sẽ giúp các nhà đầu tư tính được hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần, cũng như các lãi suất để tính toán có nên đầu tư vào công ty hay không.

0838.386.486 gọi điện thoại