Báo cáo Quyết toán theo Thông tư 107

Theo Thông tư 107 của Chính phủ về việc quản lý quyết toán thuế, một báo cáo quyết toán nội bộ phải được hoàn thành mỗi năm để đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ. Các nhà quản lý tài chính cần hiểu rõ mục đích của báo cáo quyết toán nội bộ, quy trình thiết lập để tạo ra nó và tính hợp lý của nó với các quy định thuế.

Mục đích của Báo cáo Quyết toán

Mục đích chính của việc tạo báo cáo quyết toán là để tạo ra một bức tranh tổng quan của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ bao gồm những nội dung sau:

  • Chi phí của việc thu, quyết toán và thanh toán thuế
  • Tính hợp lý của các số liệu cung cấp cho các sinh viên của doanh nghiệp
  • Xác định các chi phí nghiên cứu và phát triển mà doanh nghiệp đã từng trả
  • Xác định và tổng hợp thông tin tài sản đã đầu tư
  • Tạo ra bản sao chứng thực của tất cả các khoản phí đã trả

Báo cáo quyết toán được sử dụng bởi các doanh nghiệp để cung cấp thông tin tài chính cho các đối tác, cộng tác viên và các cơ quan thanh tra thuế. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng họ đã thực hiện đúng các quy trình thuế và sẽ không bị thu phí bất hợp lý.

Quy trình Tạo Báo cáo Quyết toán

Quy trình tạo báo cáo quyết toán nội bộ bao gồm các bước sau:

  • Tạo ra một bảng tổng kết lương và lợi nhuận thực tế
  • Tính tổng lương, thuế và chi phí khác
  • Cập nhật các loại thuế cụ thể của doanh nghiệp
  • So sánh số liệu thực tế với số liệu được đăng ký trước đó
  • Xác nhận đủ các nội dung để tạo ra báo cáo quyết toán

Khi tất cả các bước trên được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ được cung cấp với một báo cáo quyết toán hoàn chỉnh. Đó là nơi doanh nghiệp có thể kiểm tra lại tất cả các số liệu quy định, so sánh với các quy định thuế hiện hành và xem xét tính hợp lý của mình với luật pháp.

Tính hợp lý của Báo cáo Quyết toán

Việc chấp nhận hoặc từ chối báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào tính hợp lý của nó với các quy định thuế hiện hành. Việc tạo ra báo cáo quyết toán chính xác và đủ thông tin sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi các phạm pháp phá hoại và có thể sử dụng chúng để tăng cường sự hợp lý của các hoạt động tài chính của họ.

Tổng kết là báo cáo quyết toán là khả năng của những doanh nghiệp để giúp họ đảm bảo tính hợp lý của hoạt động tài chính của họ với các quy định thuế hiện hành. Việc thực hiện báo cáo quyết toán theo thông tư 107 sẽ giúp doanh nghiệp phục vụ các mục đích của chúng tốt hơn.

0838.386.486 gọi điện thoại